Regulamin

nnw znaczek

16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW
REGULAMIN NABORU DO SELEKCJI KONKURSOWYCH

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania filmów fabularnych i dokumentalnych oraz reportaży radiowych zwanymi dalej „Utworami” do poszczególnych Konkursów oraz przyznawania nagród w tych Konkursach w związku z organizacją 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW (Niepokorni Niezłomni Wyklęci), zwanego dalej „Festiwalem”.
2. Szesnasta edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 4 – 7 października 2024 roku.
3. Festiwal ma charakter międzynarodowy.
4. Głównym organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Scena Kultury, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bieżanowska 2/14, 02-655 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362534, NIP 5213580917, REGON: 142525184, które jest prawnym reprezentantem wszelkich praw Festiwalu.
5. Współorganizatorem Festiwalu jest Miasto Gdynia.
6. Celem Festiwalu jest przegląd i promocja Utworów poświęconych historii najnowszej Polski i świata.
7. Festiwal prezentuje Utwory ukazujące różne drogi do wolności, zarówno narodów jak i indywidualnej wolności każdego człowieka.
8. Festiwal prezentuje Utwory w konkursach oraz w cyklach pozakonkursowych.

§ 2. Sekcje Festiwalu

1. Sekcje konkursowe
a) Międzynarodowy Konkurs Filmów Fabularnych: produkcje fabularne, krajowe i zagraniczne, zrealizowane w latach 2022 – 2024
b) Międzynarodowy Konkurs Filmów Dokumentalnych: produkcje dokumentalne, zagraniczne i krajowe, zrealizowane w latach 2022 – 2024, o czasie projekcji do 90 minut
c) Konkurs Dokumentów Polskich: filmy dokumentalne produkcji polskiej, zrealizowane w latach 2022 – 2024, o czasie projekcji do 90 minut
d) Konkurs Reportaży Radiowych: reportaże radiowe zrealizowane w latach 2022- 2024 w języku polskim, o czasie trwania do 30 minut

2. Sekcje pozakonkursowe
Spośród Utworów zgłoszonych do selekcji, Organizatorzy mogą wybrać Utwory do sekcji pozakonkursowych: pokazów specjalnych lub pokazów pozakonkursowych.

§ 3. Termin oraz zasady zgłoszeń

1. Termin zgłoszeń filmów oraz reportaży radiowych do selekcji oraz termin przesłania wymaganych materiałów selekcyjnych wyszczególnionych w pkt. 2 upływa 31 maja 2024 roku.

2. Zasady zgłoszeń filmów

a) Aby zgłosić do selekcji festiwalowej film (fabularny lub dokumentalny) należy:
• wypełnić dla wybranego Konkursu formularz zgłoszenia online dostępny na www.festiwalnnw.pl,
• przesłać na adres mailowy konkurs@festiwalnnw.pl materiały selekcyjne:
trailer filmu oraz 3 fotosy z filmu (plik .jpg min. 1920×1080 pikseli)

b) Warunki dopuszczenia filmu do selekcji
• W formularzu zgłoszenia należy podać niepubliczny link do filmu online, z hasłem lub bez np. Vimeo, YouTub, bądź innej platformy streamingowej.
UWAGA: Linki wymagające pobrania plików nie będą akceptowane (np. WeTransfer, MyAirBridge).
Link nie może być ograniczony dostępem czasowym i terytorialnym. W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane.
• Kopie przeglądowe filmów zgłaszanych do selekcji w konkursach międzynarodowych (Międzynarodowy Konkurs Filmów Fabularnych oraz Międzynarodowy Konkurs Filmów Dokumentalnych) muszą posiadać napisy w języku angielskim (nie dotyczy filmów, których językiem oryginalnym jest język angielski).
• Jeden film może zostać zgłoszony tylko do jednego Konkursu.
• W razie niedostosowania się do powyższych zapisów film nie zostanie dopuszczony do selekcji.

3. Zasady zgłoszeń reportaży radiowych

a) Aby zgłosić do selekcji festiwalowej reportaż radiowy należy:
• wypełnić odpowiedni dla Konkursu formularz zgłoszenia online dostępny na www.festiwalnnw.pl,

b) Warunki dopuszczenia reportażu radiowego do selekcji
• W formularzu zgłoszenia należy podać niepubliczny link do reportażu radiowego online, z hasłem lub bez np. Vimeo, YouTub, bądź innej platformy streamingowej.
UWAGA: Linki wymagające pobrania plików nie będą akceptowane (np. WeTransfer, MyAirBridge).
Link nie może być ograniczony dostępem czasowym i terytorialnym. W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane.
• W razie niedostosowania się do powyższych zapisów reportaż radiowy nie zostanie dopuszczony do selekcji.

§ 4. Selekcja

1. W przypadku Utworów o wyjątkowych walorach artystycznych Organizatorzy mogą odstąpić od wymogów regulaminowych.
2. O dopuszczeniu wybranego w procesie selekcji Utworu do udziału w Festiwalu decyduje Dyrektor Festiwalu.
3. Organizatorzy nie zakładają możliwości odwołania się od decyzji Dyrektora Festiwalu.
4. Utwory zgłaszane do selekcji w poprzednich edycjach Festiwalu nie będą brane pod uwagę.
5. Komisja selekcyjna zastrzega sobie prawo zakwalifikowania filmu do Międzynarodowego Konkursu Filmów Dokumentalnych zgłoszonego do Konkursu Dokumentów Polskich.
6. Utwory, które nie zostaną zakwalifikowane do Konkursów mogą, o ile Zgłaszający nie wykluczy takiej możliwości, zostać zaprezentowane w sekcjach pozakonkursowych Festiwalu.
7. Planowane ogłoszenie wyników selekcji nastąpi do końca lipca 2024 roku. Wyniki selekcji zostaną podane na stronie www.festiwalnnw.pl
8. Organizator poinformuje Zgłaszającego o zakwalifikowaniu Utworu do Konkursu. Powiadomienie zostanie wysłane na adres email ZGŁASZAJĄCEGO podany w formularzu co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.

§ 5. Wersje językowe

1. Kopie przeglądowe oraz pokazowe filmów zgłaszanych w konkursach międzynarodowych (Międzynarodowy Konkurs Filmów Fabularnych oraz Międzynarodowy Konkurs Filmów Dokumentalnych) muszą posiadać napisy w języku angielskim (nie dotyczy filmów, których językiem oryginalnym jest język angielski).
2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do udziału w Festiwalu, Zgłaszający zobowiązany jest do dostarczenia listy dialogowej w formacie SRT w języku angielskim oraz polskim (dotyczy filmu zakwalifikowanego do konkursu międzynarodowego).
3. W razie niedostarczenia przez Zgłaszającego wymaganych przez Organizatora materiałów film nie zostanie dopuszczony do konkursu.

§ 6. Projekcje Festiwalowe

1. Z uwagi na niekomercyjny charakter Festiwalu, zakwalifikowane do Festiwalu Utwory udostępniane są Organizatorom Festiwalu bezpłatnie. Organizatorzy nie pokrywają kosztów opłat licencyjnych i wypożyczenia kopii.
2. Pokazy filmów oraz emisje reportaży radiowych.
• Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu Utworu do udziału w Festiwalu Zgłaszający zobowiązuje się nie wycofać Utworu.
• Pokazy zakwalifikowanych Utworów odbywać się będą zarówno w salach kinowych oraz plenerze. Organizator zastrzega sobie prawo do pokazów zakwalifikowanych Utworów w internecie.
• Szczegóły dotyczące pokazów online zostaną ustalone bezpośrednio z właścicielami praw do Utworów

§ 7. Kopie projekcyjne

1. Kopie projekcyjne zakwalifikowanych Utworów Zgłaszający będzie zobowiązany dostarczyć w dwóch formatach:
w formacie DCP oraz MP4 Full HD (1080p).
2. W razie niedostarczenia przez Zgłaszającego wymaganych dwóch formatów Utwór nie zostanie dopuszczony do konkursu.
3. Kopie konkursowe należy dostarczyć do dnia 15 sierpnia 2024 r. na adres:
FESTIWAL FILMOWY NNW
ul. Bieżanowska 2/14
02-655 Warszawa, Poland

§ 8. Nagrody konkursowe

1. Międzynarodowy Konkurs Filmów Fabularnych
• Nagroda Główna przyznawana dla reżysera oraz producenta najlepszego filmu fabularnego w
konkursie międzynarodowym

2. Międzynarodowy Konkurs Filmów Dokumentalnych
• Nagroda im. rtm. Witolda Pileckiego przyznawana dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego w
konkursie międzynarodowym

3. Konkurs Dokumentów Polskich
• Złoty Opornik przyznawany dla reżysera najlepszego dokumentu polskiego
• Nagroda im. Janusza Krupskiego przyznawana dla reżysera za odwagę i trud w poszukiwaniu tematów i postaci niepokornych, niezłomnych i wyklętych

4. Konkurs Reportaży Radiowych
• Nagroda Główna przyznawana dla autora najlepszego reportażu radiowego

5. Inne nagrody
• Platynowy Opornik przyznawany za całokształt twórczości
• Nagroda Źródło przyznawana dla pasjonatów historii, którzy swoją pracą, wiedzą oraz doświadczeniem inspirują twórców filmowych do podejmowania tematyki historycznej.
• Nagroda Dyrektora Festiwalu przyznawana za artystyczne przełożenie historii na język filmu
• Nagroda Publiczności przyznawana dla najlepszego filmu wybranego głosami widzów
• Nagroda literacka im. Błogosławionego ks. Władysława Bukowińskiego, przyznawana za bezkompromisowość w poszukiwaniu tematów
• Inne nagrody zatwierdzone przez Organizatorów ufundowane przez partnerów, instytucje

§ 9. Promocja

1. Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o zgłaszanym Utworze na stronie internetowej Festiwalu, w mediach społecznościowych, w oficjalnych drukach i materiałach prasowych oraz innych kanałach promocyjnych festiwalu.
2. Organizatorzy w celach promocyjnych mogą udostępnić mediom, stacjom telewizyjnym oraz portalom internetowym materiały przekazane Organizatorowi.

§ 10. Prawa autorskie

1. Prawa autorskie Utworu zgłaszanego do Festiwalu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich, tym samym Zgłaszający Utwór, twórca lub producent Utworu, oświadcza, że jest właścicielem lub jego reprezentantem i za zgodą właściciela praw autorskich potwierdza, że ewentualne wszelkie spory wynikłe z tego tytułu przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora Festiwalu.
2. Organizatorzy działają w dobrej wierze i nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej Utworu zgłaszanego do udziału w Festiwalu. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie na Zgłaszającego.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zgłaszających. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

§ 11. Przesyłka, zwrot kopii filmowych i ubezpieczenie

1. Transport kopii
• Koszty transportu kopii pokazowych, jak również wszelkie opłaty przewozowe ponosi Zgłaszający.
• Zgłaszający jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Festiwal nie pokrywa opłat celnych poza terytorium Polski.
• Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów.
• Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma z określoną wartością nie większą niż 15 Euro oraz z dopiskiem: „No commercial value. For cultural purposes only”.
2. Zwrot
Kopie pokazowe zwracane będą na koszt Organizatora w terminie jednego miesiąca od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez Zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Festiwal powinien być powiadomiony niezwłocznie.

§ 12. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z późn. zm.), zwanym dalej RODO, informujemy, iż Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Festiwalu, w tym dane osobowe wskazane w formularzu zgłoszenia Utworu na Festiwal jest Stowarzyszenie Scena Kultury, z siedzibą przy ul. Bieżanowskiej 2/14, 02-655 Warszawa.
2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej, na adres siedziby Administratora lub poczty mailowej: biuro@festiwalnnw.pl.
3. Dane osobowe Uczestników Festiwalu, w tym osób wskazanych w formularzu zgłoszenia Utworu na Festiwal, przetwarzane będą w następujących celach:
a) prowadzenia naboru zgłoszeń i selekcji Utworów, przygotowania i organizacji Festiwalu, w związku ze zgłoszeniem Państwa Utworu w Festiwalu i akceptacji udostępnionego Regulaminu Naboru do Selekcji Konkursowych – w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Państwa dane podane w formularzu zgłoszenia będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zorganizowania i przeprowadzenia Festiwalu, a w zakresie realizacji celów statutowych do momentu zakończenia działalności Administratora.
b) rozpowszechniania, informowania i reklamowania Festiwalu w mediach, dokumentowania przebiegu Festiwalu oraz publikacjach o działalności Administratora, w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością statutową, a także w celu informacyjnym i potwierdzania realizacji zawartej umowy sponsorskiej – w związku z ochroną uzasadnionego interesu prawnego Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym celu będziemy przetwarzać Państwa wizerunek, imię i nazwisko do momentu wniesienia przez Państwo uzasadnionego sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Administrator informuje, iż Festiwal będzie dokumentowany w formie zdjęć i filmów, na których mogą pojawić się wizerunki i nagrania głosowe Uczestników Festiwalu.
c) kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z organizacją Festiwalu i selekcją Utworów, odpowiadania na Państwa pytania, prośby lub też skargi/reklamacje – w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Państwa dane w postaci imienia i nazwiska, nazwy i danych kontaktowych lub też treści zawartych w Państwa prośbach/żądaniach będziemy przetwarzać do momentu udzielenia Państwu odpowiedzi i
załatwienia sprawy, nie dłużej niż 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym to ostatecznie załatwiliśmy Państwa sprawy.
d) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celach archiwizacyjnych, statystycznych oraz dochodzenia ewentualnych powstałych roszczeń w związku ze zgłoszeniem przez Państwa Utworów do Konkursów oraz wzięcia udziału w Festiwalu. Państwa dane będą przechowywane do momentu ustania możliwych do wystąpienia roszczeń oraz do realizacji ww. celów, przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa (realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych przez przepisy prawa) – zgodnie z art.6 ust.1 lit. c) RODO, tj. w szczególności na podstawie przepisów prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, ubezpieczeń społecznych (np. w celu dokonania rozliczeń podatkowych, czy związanych z księgowaniem i sprawozdawczością.
4. Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa przy pierwszym kontakcie (podczas wypełnienia formularza zgłoszeniowego Utworu) lub też od osoby uprawnionej do zgłaszania w Państwa imieniu Utworu do Konkursu w ramach organizowanego Festiwalu.
5. Kategorie odnośnych danych osobowych – Państwa dane osobowe przetwarzamy w niezbędnym zakresie do realizacji ww. celów, dla których dane pozyskaliśmy. Są to takie dane jak: imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe.
6. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy w ww. celach posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwo zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych, o ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
8. Odbiorcami Państwa danych osobowych w zależności od celu przetwarzania mogą być: podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy, UODO), podmioty/osoby współpracujące z Administratorem w ramach działalności statutowej i zleconych umów współpracy tj. współorganizatorzy Festiwalu, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (np. w ramach świadczenia usług informatycznych, hostingowych, cloud (chmury obliczeniowej), prawniczych, audytowych i konsultingowych, rachunkowych), a także agencje, firmy reklamowe, banki, firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe, podmioty sponsorskie (sponsorzy) Festiwalu w danym roku – w zakresie udostępnienia wizerunku, nagrań, nazw (imienia i nazwiska, pseudonimu artystycznego) i informacji o otrzymanych nagrodach, uczestników Konkursów – pełna lista Sponsorów, jest zawsze udostępniania na stronie Administratora: www.festiwalnnw.pl.
9. Wszystkie osoby i podmioty współpracujące otrzymują dostęp do Państwa danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych, udostępniania danych lub odpowiednich upoważnień i poleceń do przetwarzania danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Festiwalu.
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
12. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka).

§ 13. Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy reprezentowani przez Dyrektora Festiwalu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. W przypadku zmiany Regulaminu przez Organizatorów zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej: www.festiwalnnw.pl
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu opublikowania wyników selekcji, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do podania nowego terminu na stronie internetowej: www.festiwalnnw.pl
4. Festiwal z przyczyn niezależnych od Organizatorów może być w dowolnym momencie odwołany.
5. W zależności od obowiązujących w danej chwili przepisów prawnych dotyczących organizacji wydarzeń kulturalnych w Polsce w ramach obostrzeń pandemicznych, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przeniesienia realizacji części lub całości programu Festiwalu do Internetu ze wszystkimi z tego tytułu następstwami formalno-prawnymi, w tym prawie do opracowania i publikowania on-line materiałów i wydarzeń przewidzianych programem Festiwalu. Działania będą dostosowywane do bieżącej sytuacji epidemiologicznej oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
6. Zgłoszenie Utworu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
7. Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro Festiwalu:
FESTIWAL FILMOWY NNW
ul. Bieżanowska 2/14
02-655 Warszawa, Poland
tel.: +48 517 890 444
email: konkurs@festiwalnnw.p