Powitanie Dyrektora Festiwalu skierowane do uczestników Marketu Filmowego

Drodzy Filmowcy, Drodzy Goście, Drodzy Przyjaciele!

Witam Was wszystkich na 15 edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW, i po raz pierwszy na Międzynarodowym Markecie Filmowym NNW – naszej najnowszej inicjatywie stworzonej z myślą o Was.

Jesteśmy przede wszystkim festiwalem pokazującym różne drogi do wolności – zarówno naszej, naszych sąsiadów jak i narodów żyjących daleko od nas. Dużo uwagi poświęcamy także tematom walki o wolność osobistą czy artystyczną. Od wielu lat – poprzez nasza Akademię Filmową NNW oraz Pitching Forum – stymulujemy powstawanie filmów, które można później pokazywać, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Dlatego w tym roku postanowiliśmy otworzyć się jeszcze bardziej na potrzeby Was, profesjonalistów branży filmowej z całego świata. Pierwsza edycja International Film Market to okazja, by lepiej się poznać, zintegrować, wymienić pomysłami i zainicjować nowe produkcje filmowe. Otwieramy także dla wszystkich możliwości kontaktu producentów i posiadaczy praw do filmów z ich nabywcami. Wszystkie dobre filmy mają prawo być pokazywane i oglądane i nasz Market ma to ułatwić.

Czego sobie i Wam wszystkim drodzy Przyjaciele, serdecznie życzę.

Miłego pobytu w Gdyni!

Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW Arkadiusz Gołębiewski

 

Dear Filmmakers, Dear Guests, Dear Friends!

I welcome you all to the 15th edition of the NNW International Film Festival and, for the first time, to the NNW International Film Market – our latest initiative created with you in mind.

Above all, we are a festival showing various paths to freedom – ours, our neighbors, and nations living far from us. We also pay much attention to the fight for personal and artistic freedom. For many years – through our NNW Film Academy and Pitching Forum – we have been stimulating the creation of films that can later be shown, both in Poland and around the world.

That’s why this year, we decided to open up even more to the needs of you, film industry professionals worldwide. The first edition of the International Film Market is an opportunity to get to know each other better, integrate, exchange ideas, and initiate new film productions. We also open opportunities for producers and film rights holders to contact their buyers. All good films have the right to be shown and watched; our Market intends to facilitate this.

That’s what I sincerely wish for myself and all of you, dear friends.

Enjoy your stay in Gdynia!

NNW IFF Director Arkadiusz Gołębiewski